Personlig støtte

Støttemuligheder på Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Da de fleste efterskolers elever er et bredt udsnit af den danske befolkning, vil der altid være en lille håndfuld unge, der har brug for en eller anden form for personlig støtte. Hvis du som forælder vurderer, at det er tilfældet for jeres barn, kan du her læse, hvilke muligheder der findes.

Støtte kan enten være psykologisk, social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der søges midler hertil i din kommune eller hos staten.

Skolen for Gastronomi, Musik & Design har et veluddannet personale, der også er vant til at klare disse opgaver og du er altid velkommen til at søge råd og vejlening hos os.

Før du går i gang, skal du først afgøre, om der er brug for støtte til den daglige undervisning eller om det er fritidsdelen, der søges til – eller både og.

Støtte i undervisningen:

Hvis den unge har behov for støtte i undervisningen, skal du kontakte din kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR).
PPR udarbejder en udtalelse, som skolen skal bruge i forbindelse med ansøgning til ministeriet. Udtalelsen skal indeholde vurdering af elevens behov for specialunder-visning.
(Lov om folkehøjskoler § 25 stk.1 og § 25 stk.2).
Hvis den unge er ordblind, kan du kontakte Specialpædagogisk Støtte (SPS) for information om støttemuligheder.

Støtte i fritiden:

Drejer det sig om støtte til fritidsdelen, skal du kontakte din kommunes familieafdeling. Hvis kommunen, ud fra dine og den unges oplysninger og ud fra en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens §50), finder frem til, at den unge har behov for særlig støtte, kan støtten tildeles den unge. Der er forskellige former for støttemuligheder. Det er kommunen som vurderer, hvad der vil være relevant for den unge og som bevilger støtten (Servicelovens §52).
Skulle du få afslag på din ansøgning og finder afgørelsen urimelig, har du mulighed for at anke - friske øjne vil så se på sagen.
Det er helt afgørende for en ansøgnings udfald, at kommunen allerede fra starten har alle relevante oplysninger i form af skole & psykologudtalelser samt andet vigtigt materiale. For at undgå upræcis kommunikation med kommunen er det desuden afgørende, at man som forældre indbyrdes har diskuteret tingene grundigt igennem før henvendelsen. Det er vigtigt at fremsende en skriftlig ansøgning.

Den tildelte støtte:

Får man tildelt personlig støtte, har skolen et specialuddannet støtteteam, som sættes på opgaven. Det er forskelligt, hvor mange timer man får til den daglige støtte, men alle elever i denne gruppe får tildelt en bestemt lærer, som står med hovedansvaret for den unge.
Det er vores erfaring, at den særlige støtte kan bruges til at hjælpe den enkelte unge i alle hverdagens forhold, det være sig:
Få skabt struktur på dagen, komme op om morgenen, praktisk hjælp og støtte, støtte til at indgå i sociale sammenhænge, hjælp til konflikthåndtering, psykoedukation, støtte til at tackle personlige udfordringer og små kriser m.m.

Eksempler på unge, der møder særlige udfordringer i hverdagen, kan være unge med diagnoser indenfor autismespektret (Asperger, ADHD, GUA), unge med læsestavevanskeligheder, unge der har været udsat for omsorgssvigt som børn, unge udsat for mobning m.fl.
Samlet set er vores erfaring på skolen, at støttelæreren ikke udgør en erstatning for forældrene, men fungerer som en voksen rollemodel og med det formål at støtte op omkring eleven, så denne klarer hverdagen og oplever en succes med skoleopholdet.
Vær opmærksom på, at kommunen kan yde økonomisk støtte til skoleopholdet, hvis de vurderer, at det er af væsentlig betydning af hensyn til den unge (Servicelovens §52a).
Du er som forælder altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du skulle have spørgsmål.


Aktuel lovgivning:

Bekendtgørelse af lov om social service

Børnefaglig undersøgelse
§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritidsforhold og venskaber og
6) andre relevante forhold.
Stk. 3. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. § 52 og § 76.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog.
Stk. 5. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskeligheder-ne.
Stk. 6. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.
Stk. 7. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i fami-lien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.
Stk. 8. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende forældre. Stk. 3-7 finder anvendelse ved afgørelsen.
Foranstaltninger
§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndig-hedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgen-de typer af tilbud:
1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
2) Praktisk, pædagogisk eller an-den støtte i hjemmet.
3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholds-sted eller på en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1, 5 og 6, eller i et botilbud, jf. § 107.
5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal pleje-familie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1-3, 5 og 6.
6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et an-bringelsessted, jf. § 66.
8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørel-se om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og § 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.
§ 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2.

Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter § 11, stk. 3.
2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
3) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
4) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.
5) Udgifter i forbindelse med prævention.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

info

Højskolevej 9
7100 Vejle

Tlf 75 85 80 12

KONTAKT

links

Skolens kontor har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl.15.00 for ekspedition.
Vagtlæreren kan træffes på tlf. 42944901 fra kl. 17.00 (kun vedrørende nuværende elever)
homeenvelopelinkcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram